BROŽ, P. Analýza složené soustavy s různým podílem plniva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozsívalová, Zdenka

Student Přemysl Brož realizoval veškeré experimentální práce spojené se zpracováním diplomové práce v laboratoři ústavu elektrotechnologie FEKT, zkušební zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě výsledků experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 75 stran včetně seznamu použité literatury a přehledu symbolů používaných v textu. Práci správně rozčlenil na teoretickou a experimentální část a doplnil úvodem do problematiky a závěrem shrnujícím význam prováděných experimentů. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o dielektrických materiálech a jejich vlastnostech, uvedena charakteristika elektroizolačních laků a slídy; součástí teoretické části je popis metody dielektrické relaxační spektroskopie a vysvětlení pojmu složená soustava včetně přehledu směsných vztahů sloužících k popisu kompozitních materiálů. Již v průběhu získávání teoretických znalostí a vědomostí, nutných k provedení předepsaných experimentů, prokazoval student samostatný přístup ke studiu a schopnost práce s doporučenou, ale i studentem vyhledanou literaturou. V experimentální části jsou popsány zkušební vzorky včetně jejich přípravy (bylo vytvořeno 6 sad vzorků po pěti kusech s 0 až 16 % mleté slídy), měřicí metodika včetně použitého zařízení, elektrodového systému a postupu měření; dále jsou zde shrnuty výsledky měření a vyhodnocení celého experimentu. I k této etapě práce přistupoval student samostatně, pečlivě a velmi zodpovědně, jednotlivé etapy práce a dosažené výsledky pravidelně konzultoval s vedoucí práce; na všechna jednání přicházel dobře připraven. Výsledky měření vyhodnotil formou přehledných grafických závislostí uvádějících vliv kmitočtu a relativní vlhkosti prostředí na složky komplexní permitivity. V souladu se zadáním aplikoval na výsledky experimentálních prací soubor fyzikálních vztahů pro výpočet relativní permitivity složené materiálové soustavy. Ve zhodnocení praktické části práce postrádám obsáhlejší diskusi výsledků měření a výpočtů. Předložená práce je sepsána pečlivě, přehledně a výstižně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Výsledky provedených experimentů lze využít při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Frk, Martin

Předložená diplomová práce pana Brože se skládá z teoretické a experimentální části. V rámci teoretické části popsal základní jevy v dielektrických materiálech, teorii navlhání a charakterizoval a klasifikoval elektroizolační laky. V experimentální části jsou vystižně uvedeny základní vlastnosti použitého impregnačního laku a popis přístrojového vybavení. V souladu se zadáním vyhotovil student čtyři sady lakových vzorků s různým procentuálním podílem mleté slídy. Všechny vzorky byly postupně umísťovány do exsikátorů s připravenými relativními vlhkostmi v rozsahu 5 - 93 %. Vliv relativní vlhkosti na frekvenční závislosti relativní permitivity a ztrátového čísla byl zaznamenán do grafických závislostí. Získané výsledky v průběhu experimentu byly graficky zpracovány do frekvenčních závislostí složek komplexní permitivity. Z frekvenčních průběhu ztrátového čísla byly zjištěny existence dvou relaxačních maxim. Byl vyhodnocen vliv relativní vlhkosti a procentuální míry plnění laku mikromletou slídou na polohu a intenzitu relaxačních maxim a velikost relativní permitivity. Součástí vyhodnocení naměřených a vypočítaných hodnot je aplikace nejrůznějších směsných vztahů a stručná diskuse nad jejich vhodností. V rámci kapitoly "Výsledky měření" je uvedeno až příliš mnoho grafických závislostí pro různé vzorky téže sady o stejném procentuálním plnění. Rozumím tomu, že student chtěl názorně dokázat poměrně dobrou shodu vlastností u všech vyrobených vzorků jedné sady, ale tato věc by mohla být reprezentována pouze několika grafy a textově okomentována. Rovněž použití zkratky C-D (str. 37 - 38) dříve, než byla ve vlastním textu práce představena je velice atypické. Podíl teoretické a experimentální části diplomové práce má vyvážený charakter, práce je přehledně uspořádaná a vyznačuje se velmi dobrou grafickou úpravou bez větších stylistických a typografických nedostatků. V diplomové práci jsem neshledal žádné závažné nedostatky a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 10755