ČERNÍK, P. Multimediální učebnice mikroelektronických technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Ze zadání bakalářské práce vyplýval úkol prostudovat v krátké době základy mikroelektronických technologií se zaměřením na vrstvové a montážní technologie. Dále se měl student seznámit s možnostmi tvorby multimedií a s rozhraním WWW a možnostmi jeho tvorby pomocí různých využívaných jazyků. Tyto teoretické části zpracoval student Pavel Černík zcela samostatně s použitím jím vybrané literatury. Přestože byla oblast potřebných znalostí velmi rozsáhlá, student téměř nekonzultoval vzniklé problémy s vedoucím práce. To se částečně odrazilo i v další části práce. V praktické části práce měl student navrhnout a vytvořit Multimediální učebnici mikroelektronických technologií. Student se zaměřil zejména na vlastní jádro systému, které umožňuje další jednoduché rozšiřování učebnice pomocí jednoduchého administračního rozhraní. Velmi cenné na praktické části je však fakt, že student zcela samostatně nastudoval různou literaturu, navrhl, napsal a otestoval programové vybavení, které zahrnovalo několik různých typů kódů a jazyků (programování databáze typu SQL, WWW stránek pomocí jazyka HTML, PHP a CSS). Dále student samostatně nahrál, sestříhal a ozvučil několik ukázkových videí a animací, které názorným způsobem ukazují některé mikroelektronické technologie. Obsah systému nese zatím základní informace o vybraných mikroelektronických technologiích a následně by bylo vhodné jej dále doplnit, optimalizovat a aktualizovat podle aktuálního technického vývoje. Protože testování celého studentem navrženého systému proběhlo úspěšně, dokázal tím student své bakalářské schopnosti a splnil zadání bakalářské práce. V průběhu řešení bakalářské práce došlo také k pozastavení komunikace mezi studentem a vedoucím práce na několik týdnů. Tato skutečnost se odrazila hlavně na formální a obsahové stránce vlastní bakalářské práce, kterou student předložil vedoucímu práce již svázanou bez možnosti korekcí. Z tohoto důvodu byl vedoucí práce seznámen s obsahem a formální úpravou vlastní práce až při jejím odevzdání. Některé části práce jsou uváděny bez odkazů na zdrojovou literaturu. Bohužel, přestože jsou studentem vytvořené jádro učebnice a multimediální soubory na dobré úrovni, sráží písemná forma bakalářské práce zejména po formální a obsahové stránce všechnu vynaloženou snahu a čas o několik úrovní níže. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení bakalářské práce podle klasifikační stupnice: Uspokojivě D (65 bodů)

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Klíma, Martin

Student splnil zadání bakalářské práce. Vytvořil internetovou aplikaci Multimediální učebnice, včetně rozhraní pro administraci, za použití jazyků HTML, PHP a MySQL. Při jejím vytváření využil pokročilý a sofistikovaných postupů. Učebnice je poměrně málo obsažná, předpokládám však, že její plnění nebylo součástí práce. Uvedené informace jsou doplněny původními názornými animacemi a komentovanými videi. Samotná bakalářská práce je vhodně členěna. Je však stručná a obsahuje stylistické, pravopisné i faktické chyby. Jazyk, kterým je psána teoretická část, není vhodně volen pro účely bakalářské práce. Objevují se netechnické obraty. Uvedené informace jsou značně povrchní a autor mezi nimi přechází bez návaznosti. Dobře nepůsobí ani fakt, že téměř polovina použitých informačních pramenů se nachází na Wikipedii. Kapitola Teoretický rozbor mikroelektronických technologií příliš nekoresponduje s informacemi uvedenými v učebnici. Praktická část je psána o poznání lépe. Jsou zde popsána zvolená řešení, která ovšem nejsou doplněna komentovanými příklady ani nenavazují na příklady uvedené v předešlých kapitolách. Chybí ilustrace struktury aplikace a databáze, což nepřispívá k přehlednosti.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 57464