KAŠPAR, O. Srovnání dostupných SW nástrojů pro hodnocení havarijních dopadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mika, Otakar Jiří

Předložená diplomová práce se zabývá poměrně podrobným srovnáním dostupných SW nástrojů pro hodnocení havarijních dopadů pro různé závažné chemické havárie. Jako representativní havarijní události byly správně studentem vybrány: požár, výbuch a únik toxických látek. Práce uvádí a používá několik základních a dostupných SW nástrojů v podmínkách České republiky. Požadavky zadání práce se podařilo autorovi práce naplnit. Studium odborné literatury bylo podrobné a důkladné, autor uvádí 31 položek odborné literatury a literáních zdrojů. Využití poznatků z literatury v diplomové práci je správné. Zpracovaní výsledků je provedeno výborně. Interpretace výsledků a jejich diskuse je velmi podrobná a široce rozebírá jednotlivé modelové havarijní situace u zvolených zdrojů rizika. Závěry diplomové práce jsou správné a využitelné jak na chemické fakultě pro potřeby výuky, tak i správními úřady pro nápomoc při řešení závažných chemických havárií, případně v oblasti havarijního plánování a řízení. Student využíval odborné konzultace s vedoucím práce pravidelně. Kromě toho prováděl konzultace na jiných pracovištích, kde prováděl vlastní modelování a vyhodnocování havarijních dopadů závažných chemických havárií. Celkový přístup studenta k řešení úkolů byl iniciativní a kreativní, některé zadané termíny plnění dílčích úkolů se mu však vždy nepodařilo splnit. Doporučuji diplomovou práci přijmout po zodpovězení dotazů oponenta a zkušební komise. Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci známkou výborně - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12
Studium literatury a její zpracování A 12
Využití poznatků z literatury B 11
Kvalita zpracování výsledků A 12
Interpretace výsledků, jejich diskuse A 12
Celkový přístup k řešení úkolů B 10
Využívání konzultací při řešení práce B 10
Závěry práce a jejich formulace A 12
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Mašek, Ivan

Diplomant zpracoval závěrečnou diplomovou práci, kde bylo cílem srovnat dostupné softwarové nástroje pro hodnocení dopadů havárií spojených s únikem 10 ti různých látek za přibližně stejných zadaných podmínek. Ukázalo se a to již při samotném hodnocení dostupných a státní správou používaných softwarů, že výstupní data z každého použitého softwaru jsou různá a je možno říct, že pro konečného uživatele mající vždy jiný význam a přínos. V této části je zadání diplomové práce splněno velmi dobře. V druhé části diplomové práce si kladl diplomant za cíl navrhnout strukturu nového softwaru k hodnocení dopadu havárií. Je možno konstatovat, že i tento cíl byl splněn návrhem možného řešení. Bohužel se jedná však jen o stručné technické řešení problému. Neřeší již další stránky, které s tím úzce souvisí, kompatibilitu softwaru, majetkoprávní náležitosti a v neposlední řadě rovněž zájem konečného uživatele o takový software. K věcné a formální stránce diplomové práce uvádím, že by bylo vhodné ze strany diplomanta věnovat větší pozornost legislativě, kterou uvádí, poněvadž část z ní je zrušená a není, ani nebyla platná v době zpracování práce. Stejně tak je třeba věnovat pozornost psaní indexů u symbolů a znaků. Je na škodu věci, když zdařilá diplomová práce v oboru ochrany životního prostředí a ochrany obyvatelstva je těmito nedostatky znehodnocována. Přes uvedené nedostatky je možno konstatovat, že předložená diplomová práce byla kvalitně zpracována s potřebným rozborem, podloženým studiem relevantní literatury, seznámení se softwarem a dalšími studijními materiály. Doporučuji po zodpovězení dotazů práci přijmout. Hodnotím tuto práci známkou výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12
Logické členění práce B 11
Kvalita zpracování výsledků A 12
Interpretace výsledků, jejich diskuse A 12
Využití literatury a její citace A 12
Úroveň jazykového zpracování B 11
Formální úroveň práce – celkový dojem B 11
Závěry práce a jejich formulace A 12
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 2748