PASEČNÁ, K. Stárnutí fotografií účinkem světla a polutantů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Michal

Studentka prostudovala dostupné literární zdroje k zadané problematice stárnutí fotografií vlivem světla a polutantů, získané poznatky sepsala do ucelené práce. Během experimentální činnosti pracovala s aparaturou na expozici vzorků ozonem, seznámila se s měřením odrazových spekter a výpočtem barvových odchylek. Velmi dobře si dokázala rozvrhnout experimenty a využít efektivně pracovní čas.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Havlínová, Bohuslava

Chybí za jakých podmínek jste uskutečnila stárnutí, protože se stárne podle normy ISO 5630-1-4:1991, Accelerated ageing-Part 1-4,1991 tj. (za sucha nebo za mokra, popřípade za světla). Jináč je práce velice hezká a výsledky dobře spracované a srozumitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16680