NEVĚDĚLOVÁ, K. Stanovení vybraných fytofarmak a jejich metabolitů v odpadních vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stoupalová, Michaela

V práci je řešena problematika stanovení fytofarmak a jejich metabolitů v odpadních vodách. V teoretické části mi proto chybí alespoň krátká kapitola věnovaná odpadním vodám. Současně pokládám za nedostatek, že v textu nejsou odkazy na doložené obrázky, tabulky a grafy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 2753