SEIDLOVÁ, M. Testování účinnosti antibakteriálních přípravků na bázi Ag pro aplikace v polyuretanových a epoxidových systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, František

Studentka přistoupila k realizaci diplomové práce velmi zodpovědně a cílevědomě. Projevila dostatečné fundamentální znalosti pro řešení uvedené problematiky a kritický přístup při navrhování metodiky hodnocení účinnnosti antimikrobiálních úprav vzorků podlahových systémů. Ocenit mohu téměř naprostou samostatnost při realizaci experimentální části diplomové práce, jakož i pravidelné konzultace a plnění všech termínů ve velkém předstihu. Je třeba podotknout, že ačkoliv je studentka zapsána v kombinovaném studiu, systematickou prací zvládla provést rozsáhlou experimentální činnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12
Studium literatury a její zpracování A 12
Využití poznatků z literatury B 11
Kvalita zpracování výsledků A 12
Interpretace výsledků, jejich diskuse B 11
Závěry práce a jejich formulace B 10
Využívání konzultací při řešení práce A 12
Celkový přístup k řešení úkolů A 12
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Doležalová Weissmannová, Helena

Téma diplomová práce zabývající se problematikou testování účinnosti antibakteriálních přípravků na bázi stříbrných iontů Ag+ pokládám za velmi aktuální a přínosné. Pro studium antibakteriální účinnosti bylo vybráno celkem 7 druhů aditiv na bázi Ag+ pro aplikaci ve dvou polyuretanových systémech (vodouředitelný, bezrozpouštědlový) a v jednom epoxidovém systému. Za účelem testování antibakteriální aktivity byly vybrány 3 bakteriální kmeny (Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonie, Escherischis coli). Práce je rozsáhlá, obsahuje celou řadu obrázků a grafická stránka práce je na dobré úrovni. Experimentální část obsahuje celou řadu testů pro vybraná aditiva v polyuretanových a epoxidových systémech, pro rozdílné koncentrace bakteriálních aditiv a pro dané bakteriální kmeny. Při vývoji metodiky testování bakteriální účinnosti se vycházelo z norem ČSN 79 3880 a ČSN EN ISO 20645. Na základě výsledků byl vybrán nejvhodnější způsob kultivace na Petriho miskách s následným testováním. Diskuze výsledků je obsáhlá a opírá se o získaná experimentální data. Závěr práce je vhodně zestručněn a obsahuje zjištěné optimální koncentrace pro dostatečnou účinnost antibakteriálních aditiv ve sledovaném systému. Z mých připomínek, které k práci mám, uvádím následující. Veškeré latinské názvy se píší v textu kurzivou, týká se názvů bakteriálních kmenů - tento nedostatek se nachází v celé diplomové práci. Po formální stránce bych vytkla např. ne příliš dobrý výběr obrázků na str. 19-20, u obr. 3.8. chybí měřítko, str. 24, 37 - název kapitoly na konci stany, str. 7, 52, 55 - Ba2SO4, překlepy (str. 3, 7, 11,31, atd., skloňování (str.11)). Celkové hodnocení Diplomová práce se věnuje zajímavému tématu. Práce svědčí o dobrém odborném rozhledu diplomatky v problematice. I přes některé nedostatky v práci, zejména formálního charakteru, které však nesnižují celkovou úroveň práce, doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení Výborně (A)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2761