TESLÍKOVÁ, I. Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Janeček, Jiří

Náplní bakalářské práce studentky Ivany Teslíkové bylo využití acidobazických titrací s konduktometrickou indikací ke studiu dvou vzorků sodné soli karboxymethylcelulózy. Použitý přístup představuje modifikaci metody Riggleho a von Wandruzsky (RW), která je používána ke stanovení obsahu kyselých skupin v huminových látkách. Studentka si v rámci této práce osvojila základy několika experimentálních technik. Na základě naměřených dat poté určila stupeň substituce pro oba vzorky; získané hodnoty jsou v dobrém souladu s hodnotami uváděnými výrobcem a RW metoda se tak jeví být vhodnou pro použití i mimo oblast humínové chemie. Další navržený cíl práce - studium a teoretická interpretace titračních křivek karboxymethylcelulózy v prostředích o rozdílné iontové síle - byl s ohledem na časové možnosti dosažen jen částečně. Studentka přistupovala k práci svědomitě a odpovědně, několik výhrad mám k vlastnímu zpracování práce. Text práce na některých místech působí mírně kostrbatě a řada použitých formulací je nepřesných (např. str. 7 - "Polymerní řetězce vznikají principem polykondenzace."). V práci se mimoto vyskytuje nejeden překlep či pravopisná chyba (zejm. v interpunkci). Zvýrazňování termínů v textu práce nepůsobí dobře, zejména pokud se ke zvýraznění použije tučný řez písma (stejný jako pro názvy pod/kapitol). Popis tabulek mohl být kurzívou. Tabulka 6 na straně 32 by působila podstatně lépe, kdyby byla zařazena až za text (na konec stránky), stejně tak první tabulka 1 (ta na straně 12; druhá tabulka 1 je ještě na straně 28). Zápis bibliografických citací je nejednotný, místy vyloženě nesprávný a zdroj není podle něj dohledatelný např. odkaz [32]). Kvalita obrázku 17 mohla být lepší s ohledem na to, že obrázek není převzatý, ale prezentuje vlastní výsledky. Kapitola 2.6 - obsahující nástin Manningovy teorie acidobazického chování polyelektrolytů - se mi jeví zbytečnou, s ohledem na skutečnost, že nebyla tato teorie později použita. Rovněž tak členění a délka některých podkapitol v úvodní části je diskutabilní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kislinger, Jiří

Předložená bakalářská práce je na velmi slušné úrovni. Teoretická část je logicky členěna a důkladně zpracována, o čemž svědčí i množství citované literatury (32 zdrojů). Lze najít několik málo překlepů a chyb v interpunkci a nepřesností vzniklých zřejmě překladem z anglické literatury. To však nehraje ve kvalitě rešerše významnou roli. Rozlišení většiny obrázků, ač jsou převzaty z literatury, je poměrně špatné; text v obrázcích by asi neměl být v anglickém jazyce. V experimentální část jsou jasně popsány principy práce. Ve výčtu použitých přístrojů je však 7 chyb, či překlepů. Kapitola 3.2 je napsána až příliš výpravně. V následujícím oddílu jsou pomocí přehledných tabulek a grafů prezentovány výsledky měření, jejich množství (oproti jiným pracem) zvyšuje úroveň celé této bakalářské práce. Jsou diskutovány rozdíly mezi vypočtenými hodnotami a těmi udávanými výrobcem. Ze závěru vyplývá, že autorce se podařilo aplikovat metodu původně určenou ke stanovení kyselých skupin v huminových látkách i na jiný materiál s charakterem polyelektrolytu dokonce s možným rozšířením na stanovení zbytkové kyselosti CMC-Na. Navzdory některým typografickým nedostatkům považuji práci za kvalitní, hodnotím ji celkovým stupněm A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Kvalita zpracování výsledků B
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23899