NĚMCOVÁ, L. Studium vlivu elektrolytů na stabilitu a efektivitu diafragmového výboje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozáková, Zdenka

Cílem diplomové práce bylo prostudovat vliv elektrolytu na stabilitu a efektivitu diafragmového výboje generovaného stejnosměrným napětím ve vodných roztocích elektrolytů. V práci byly použity jak anorganické, tak organické sloučeniny. Efektivita výboje byla posuzována podle míry vznikajícího peroxidu vodíku, který se ve vodném roztoku tvořil v důsledku působení elektrického výboje. Ke stanovení peroxidu vodíku byla použita kolorimetrická metoda založená na selektivní reakci peroxidu vodíku s titanovým činidlem. Z jednotlivých experimentů byly vypočteny konstanty tvorby peroxidu vodíku, které byly následně porovnány. Práce zjišťovala jak vliv jednotlivých druhů použitých elektrolytů, tak i míru vlivu jejich koncentrace (určující počáteční vodivost roztoku) na efektivitu daného výboje. Zkoumán byl i vliv materiálu elektrod a jejich polarity. Současně byly sledovány i vlastnosti roztoku během výboje (vodivost a pH). Stabilita vlastního výboje v práci není podrobněji diskutována. Diplomantka plnila zadané úkoly, nicméně bez samostatné iniciativy a invence. Zpracování dat je provedeno pouze mechanicky, interpretace výsledků je jen povrchní, závěry jsou až na výjimky jen shrnutím bez pokusu o možné vysvětlení zkoumaných jevů. Chybí komplexnější práce s literaturou k danému tématu. Předloženou diplomovou práci navrhuji klasifikovat dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Krčma, František

Diplomová práce se zaměřila na studium generace peroxidu vodíku v diafragmovém výboji v kapalinách. Práce je vypracována celkem pečlivě s logickým členěním textu a na odpovídající jazykové úrovni. Myšlenky jsou prezentovány jasně a přehledně a čtenář se v textu neztrácí ani není zatěžován přebytečným balastem. V úvodní části je čtenář seznámen se základními poznatky z oblasti generace elektrických výbojů v kapalinách a s technikami charakterizace chemicky aktivních částic generovaných těmito výboji. Následuje popis vlastního experimentálního zařízení, na němž bylo dosaženo řady významných experimentálních výsledků. Výboje v kapalinách představují jeden z tzv. "hot topic" současného výzkumu a tomu odpovídá i množství publikací, jak časopiseckých, tak i nejrůznějších konferenčních sborníků. Je škoda, že autorka těchto zdrojů využila jen ve velmi omezené míře. Zajisté by výsledky těchto prací výrazně napomohly při interpretaci vlastních experimentálních výsledků. V teoretické části je použito obrázků a nákresů zcela zjevně převzatých z cizích prací, což je v pořádku, až na to, že chybí odpovídající reference, odkud byl obrázek převzat. Ve zpracování výsledků mi připadá dost odvážné prokládat naměřené závislosti nějakou křivkou (viz. např. obr. 9) navíc jakoby od ruky, pokud nejde o proložení regresní přímkou. U výpočtů rychlostních konstant by bylo vhodné stanovit i nejistotu měření, zvláště, když se pak porovnávají různé experimentální podmínky. Celkově by se z experimentálně získaných dat dalo asi získat větší množství údajů a tím by se dalo lépe usoudit na procesy, k nimž ve výboji dochází. Rovněž postrádám srovnání vlastních výsledků s údaji jiných autorů. Přímo se totiž nabízí například porovnání účinnosti generace peroxidu vodíku v různých type elektrických výbojů, včetně případného energetického porovnání účinnosti, což je jeden ze základních parametrů, který limituje jejich využití v praxi. Konkrétní věcné a formální připomínky k práci jsou uvedeny v samostatné části posudku. Celkově předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji hodnotit stupněm dobře, tedy C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 2709