TOTOVÁ, I. Analýza rozkladu roztoků huminových kyselin diafragmovým výbojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozáková, Zdenka

Cílem diplomové práce bylo studium interakce huminových látek rozpuštěných ve vodě s diafragmovým výbojem. Diafragmový výboj je jedním z vhodných typů elektrického výboje buzeného stejnosměrným napětím ve vodném prostředí, který lze využít pro odstraňování škodlivin rozpuštěných právě ve vodě. Huminové látky byly pro rozkladné procesy vybrány z důvodu možné aplikace při odstraňování těchto látek ze záplavových vod. Procesy vedoucí k rozkladu huminových látek jsou ovlivněny celou řadou faktorů, proto se práce zabývala vlivem jak experimentálních podmínek (výkon zařízení), tak složením zkoumaného roztoku (koncentrace huminových kyselin, druh a koncentrace podpůrného elektrolytu) na míru odbourání huminových látek. Hlavní část práce byla věnována analytickému stanovení rozkládaných huminových kyselin. Ze třech testovaných metod (refraktometrie, absorpční spektrometrie a fluorescenční spektrometrie) byla po prvních pokusech vyřazena refraktometrie, která vykazovala nerelevantní výsledky. Druhé dvě metody se ukázaly jako vhodné pro stanovení míry rozpadu huminových kyselin a změny podílu aromatických a alifatických složek v roztoku. Během práce byla zjištěna výrazná změna pH v reaktoru, proto byla práce rozšířena o studium vlivu tohoto faktoru na rozkladné reakce. Test byl prvně proveden na rozkladech organických barviv, jejichž odbourávání diafragmovým výbojem bylo již dříve podrobněji prozkoumáno, a posléze i na roztocích huminových kyselin. Během řešení diplomové práce prokázala diplomantka vysokou míru samostatnosti, nastalé problémy včas konzultovala a svědomitě plnila zadané úkoly. Zpracování a interpretaci výsledků pojala v širších souvislostech s ohledem na formu získaných dat či dřívější poznatky v literatuře. Studovaná problematika je poměrně složitá a vyžaduje komplexnější řešení. Diplomantka splnila zadané cíle a položila tak základ pro další výzkum ve studované oblasti. Tyto první výsledky budou prezentovány na dvou mezinárodních konferencích a dále budou použity pro publikaci v časopise Chemické listy. Předloženou diplomovou práci doporučuji hodnotit výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Švejdová, Dana

Práce je vysoce zdařilá a má nezanedbatelný vědecký přínos. Kapitola 2.2.1 je poměrně nesourodá. Existuje mnoho názorů na strukturu huminových kyselin a dnes se již upouští od představy polymerní struktury. Zajímavé by také bylo sledovat změnu indexů humifikace v čase. Vztah mezi stupněm rozkladu a hodnotou pH je málo diskutovaný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2708