BUKÁČEK, Z. Technologie obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Jaroslav

Předložená práce je zaměřena na technologické aspekty obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu. V úvodních částech autor analyzuje technologii obrábění tvrdých materiálů a příslušné řezné nástroje. Dále jsou rozebrány řezné podmínky pro obrábění tvrdých materiálů se zaměřením na soustružení a frézování. Závěrečná část práce je zaměřena na metodiku a konkretizaci parametrů obrobené plochy při soustružení kalené oceli. Autor pracoval na řešení zadané problematiky systematicky a plně využíval znalosti získané během studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Je zřejmé, že diplomant věnoval jejímu zpracování značnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné podklady pro svou práci z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Jedinou výtkou je nedostatečné dodržení formy elektronických citací dle doporučené normy (Dostupné na World Wide Web: ). V práci se vyskytují překlepy. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20202