ADAMEC, F. Programové vybavení gamaspektrometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Miloslav

Diplomant pracoval na zadání, které se liší od jeho prvého semestrálního projektu. Zadání si zvolil vlastní - z komerční firmy. Během řešení využíval konzultace hlavně k obsahu práce. Aktivitu a přístup k řešení lze hodnotit jako průměrnou. Bohužel i přes opakované upozornění nebyla věnována dostatečná pozornost zpracování textové části práce. Konzultant ho hodnotí pozitivně - uvádí, že prokázal schopnost samostatného a systematického řešení problémů, velkou invenci a znalost programovacích technik. Aktivně se také podílel na testování a ověřování vytvořeného programu. Vlastní řešení je komerčně využitelné. Práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Dané téma je časově i odborně dosti náročné a zahrnuje v sobě několik oblastí. Práce obsahuje shrnutí problematiky a vlastní práci. Shrnutí problematiky by mohlo být podrobnější, zvláště mi chybí zjištění možných či alternativních řešení (např. realizace menu nebo předávání dat po USB). Vlastní práce je v dostatečném rozsahu. Práce obsahuje velké množství chyb v textu, které značně znesnadňují čtení (např. graf 46,47 , text na straně 66 "standby", různé definice ROI na stranách 11 a 31 …). V práci mi dále schází obrázky - například obrázek přístroje by přispěl k představě možností displeje a ovládání. Obrázek v kapitole 3.4.5 by přispěl k pochopení významu proměnných, které jsou využívány pro zobrazení grafu. U přiložených programů postrádám komentář a nesouhlasím s autorem, že k orientaci ve zdrojových kodech jsou vývojové diagramy dostačující. Chybí zde základní motivace řešení, význam proměnných, odkazy do konkrétních modulů zdrojového kodu, ke kterým se grafy vztahují. Vadou řešení je i to, že definice ze standardních knihoven jsou uváděny v knihovních modulech diplomanta. Některé funkce jsou příliš dlouhé na to aby mohly být přehledné. V závěru práce postrádám zhodnocení funkčnosti programu, včetně snímků výsledných menu na přístroji a jejich ovladatelnosti, zhodnocení kvality a rychlosti přenosů. Práce je dosti náročná, vzhledem k čitelnosti a kvalitě textu však navrhuji hodnocení C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce C 36/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 12204