SELINGER, M. MathScript v LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Miloslav

Úkolem diplomanta bylo porovnat možnosti tzv, MathScript-u, který lze používat v rámci systému LabVIEW a m-scriptu používaného v rámci systému MATLAB. Diplomant pracoval na zadání velmi aktivně a iniciativně. Konzultace využíval v přiměřené míře, chodil na ně velmi dobře připraven. Dokázal se seznámit s prostředím LabVIEW a s jeho možností využít textový jazyk MathScript. Jeho celkový přístup i znalosti jsou na výborné úrovni. I samotná práce je zpracována na výborné úrovni. Z hlediska vedoucího nemám k práci připomínky a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Keprt, Jiří

Úkolem studenta bylo zabývat se problematikou možností textového programování ve vývojovém prostředí LabVIEW, zejména problematikou jazyka MathScript. Na základě získaných informací z literárního průzkumu, dostupných diskusních fór a manuálů se měl student seznámit s jazykem MathScript, porovnat jej s prostředím MATLAB a zdokumentovat spojitosti a rozdíly. Zadání diplomové práce je středně obtížné a jeho význam je spíše výzkumný. Diplomant se v dané problematice velmi dobře orientuje, což je patrné při zpracování práce a návrhu ukázkových příkladů. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části (str. 14 až 48) se student zabývá popisem vlastností jazyka MathScript. Tato část je dle požadavků zadání psána jako stručný návod pro použití tohoto jazyka. Ve druhé a nejdůležitější části diplomové práce (str. 49 až 74) student popisuje rozdílné a společné vlastnosti jazyka MathScript a prostředí MATLAB. Srovnává zde vlastnosti jednotlivých funkcí, zkoumá odlišnosti v syntaxi a chování a v neposlední řadě provádí různé časové testy k porovnání běhu srovnatelných operací v obou prostředích. Třetí a závěrečná část (str. 75 až 77) velmi stručně pojednává o historii LabVIEW a virtuální instrumentaci. Po formální stránce je práce na velmi slušné grafické i jazykové úrovni. Kapitoly jsou zpracovány přehledně. Na přiloženém CD se nachází ukázkové skripty a zdrojové kódy. Práce je kvalitně napsána a dobře se četla. Domnívám se, že student splnil zadání v plném rozsahu a celková koncepce a zpracování práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 12205