KLABAČKOVÁ, K. Návrh na zlepšení podnikové kultury ve společnosti EXPONO, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Jiří

Práce je důkladně a systematicky zpracovaná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Trnka, Leopold

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos a praktické využití návrhu A
Odborná jazyková úrověň A
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 19778