ŠNÉDAROVÁ, G. Sorpce PCP na lignitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Diplomantka zodpovědně a svědomitě plnila zadané úkoly, s její prací jsem byl já i konzultant spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Taraba, Boleslav

Posuzovaná práce se věnuje otázkám sorpčních vlastností lignitu vůči pentachlorfenolu (PCP), což pokládám za velmi aktuální a přínosné. Chtěl bych ocenit především úsilí, které bylo vynaloženo na optimalizaci analytické metody ke stanovení PCP a jež bylo zúročeno v získání originálních a přesvědčivých adsorpčních dat. V dále uvedených připomínkách se zaměřím na okolnosti, které mne vedly k jistému snížení klasifikačního stupně v patřičných kritériích. LOGICKÉ ČLENĚNÍ PRÁCE Spíše násilně na mne působí včlenění teoretické kapitoly 2.5 věnované Gibbsově adsorpční izotermě, která (přednostně) popisuje poněkud jiný adsorpční systém, nežli byl v práci sledován.. Ve zpracování této kapitoly se také "vyskytly" ne zrovna zdařilé formulace (např. str. 23, odst. 4: "Výběrem povrchového nadbytku počtu molů jedné složky rovnající se nula může být zcela zjednodušuje rovnice (2.15)"). KVALITA ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Získaná experimentální data jsou přesvědčivá, poněkud však postrádám, že údaje nebyly prezentovány formou "klasické" adsorpční izotermy = závislost naadsorbovaného množství PCP (mol PCP/g lignitu) na rovnovážné koncentraci "adsorbátu"(mol PCP/litr roztoku).To by (m.j.) umožnilo objektivně kvantifikovat adsorpční kapacitu lignitu vůči PCP. ÚROVEŇ JAZYKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ Zde jsem evidentně "nejpřísnější", přičemž důvodem pro to je opakovaný "překlep" (na str. 23 - 6.řádek odspodu a str. 24 - předposlední řádek), který by se do bakalářské práce přece jen již neměl dostat : "forem (forma) Gibbsovi rovnice .. .".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 2729