VESELÝ, M. Hodnocení zabezpečení obchodních informací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Doporučuji předloženou práci k obhajobě. Autor splnil zadané cíle a v některých směrech překročil technologickou hloubku tvořeného modelu zabezpečení obchodních informací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Odborná úroveň práce odpovídá zaměření fakulty a připravenosti studenta ke zpracování zadané problematiky. Návrh je zdůvodněný a má význam pro praxi v e-ekonomice.
Přínos a praktické využití návrhu A Přínosem práce je analýza problému a nové pojetí praktického užití návrhu v oblasti e-commerce.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor po celou dobu pracoval samostatně, svědomitě a iniciativně. Plnil zadané úkoly včas a kvalitně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Pracoval velmi dobře s elektronickými informačními zdroji a uplatnil ve své práci odpovídající normy ISO 690.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální úprava práce je vcelku odpovídající, jazyková úroveň a kvalita textové informace je celkově dobrá.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Splnil zadané cíle práce. Rozsah práce odpovídá řešené problematice.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Úroveň teoretické části práce odpovídá odbornému profilu studenta a získaným znalostem při studiu oboru.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část práce byla zpracována na základě získaných vstupních dat od firem a na konzultacích s odborníky z praxe. Použité metody odpovídají systémovému vymezení práce a cílům stanoveným vedoucím práce.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nohel, Oto

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu A
Odborná jazyková úrověň C
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 16690