SAMCOVÁ, K. Studium degradačních procesů inkjetových inkoustů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Michal

Během práce se diplomantka detailně obeznámila s technikami měření UV-VIS spekter, měření barevnosti odrazovým spektrofotometrem a se zařízením pro urychlené stárnutí. Diplomantka se věnovala řešené problematice intenzivně již od 4. ročníku, a to nejdříve rozsáhlou rešeršní činnosti na kterou navázala detalním plánováním experimetů, vykonaných v posledním semestru. Velké množství naměřených dat samostatně zpracovávala a vyhodnocovala. Všechny experimentální práce vykonávala diplomantka pečlivě, prokázala schopnost samostatně pracovat na zadaném úkolu a efektivně využít pracovní čas.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čeppan, Michal

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16694