VYKOUKALOVÁ, T. Příprava a vlastnosti feroelektrických keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Částková, Klára

Diplomová práce Bc. Terezy Vykoukalové je zaměřena na chemické syntézy práškového barium stroncium titanitu (BST) a na jeho zpracování v objemovou keramiku s definovaným fázovým složením a morfologií. V první části práce „Literární přehled problematiky“ studentka zpracovala obsáhlé množství informací týkající se nejenom syntézy a přípravy BST keramiky, ale také základních definicí feroelektrických vlastností keramik, možných aplikací feroelektrik a detailního popisu struktury a vlastností BST materiálu. Tímto přístupem si utřídila a ujasnila teorii této specifické problematiky. V experimentální části pak využila získané informace k dosažení definovaných cílů. Diplomantka provedla dva základní typy syntéz vhodných pro přípravu nanočásticových BST prášků, které zpracovala v objemovou keramiku. Připravené produkty charakterizovala analýzou mikrostruktury a chemického a fázového složení. Svou experimentální prací tak prakticky prošla všemi kroky konvenční přípravy pokročilé keramiky, což přínosně rozšířilo její vzdělání v oboru. Bc. Tereza Vykoukalová pracovala pečlivě a samostatně, dokázala ve velmi krátkém čase prakticky zvládnout techniku syntéz a tvarování prášků a jejich analýz. Získané výsledky přehledně utřídila a vyvodila z nich patřičné závěry. Z uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maca, Karel

Předložená magisterská práce se zabývá problematikou přípravy keramických materiálů na bázi titanátu baria a stroncia. Toto téma je v současné době vysoce aktuální z hlediska potenciálních aplikací v elektronických součástkách a zařízeních (energeticky nezávislé pamětí FeRAM, kondenzátory, aktuátory, termistory…). Práce vhodně zapadá do problematiky výzkumu řešeného na Odboru keramiky a polymerů v rámci projektu MŠMT „Příprava a vlastnosti feroických a multiferoických materiálů“ patřícího pod Akci COST MP0904. Úvodní teoretická část práce je rozdělena na část popisující princip ferolektřiny a na část zabývající se syntézami BaxSr1-xTiO3 práškových materiálů. Obě tyto části spadají spíše do přírodovědných disciplín (fyzika, chemie) než technických věd, diplomantka se v nich však orientovala velmi dobře a splnila tak náročné multidisciplinární požadavky kladené na moderního materiálového inženýra. Zároveň prokázala schopnost zpracovat anglicky psanou odbornou literaturu, když 40 ze 42 citovaných prací je psaných v angličtině. Získané literární poznatky vedly následně k výběru metod využitých v experimentální části práce. V experimentální části práce jsou popsány syntézy Ba0,7Sr0,3TiO3 keramických prášků pomocí precipitačních a sol gel metod, s následným nekonvenčním zpracováním za solvotermálních podmínek. Syntetizované keramické prášky byly hodnoceny z hlediska velikosti a tvaru částic a fázového složení. Vybrané prášky byly použity pro přípravu objemové keramiky pomocí izostatického lisování a beztlakého slinování. Těmito metodami byly získány vzorky s vysokou pórovitostí a často s významně bimodální distribucí velikostí zrn. Dosažené výsledky byly přehledně prezentovány a adekvátně diskutovány a byly formulovány perspektivní metody syntéz Ba0,7Sr0,3TiO3 práškových materiálů. K práci mám několik připomínek: Abstrakt, Klíčová slova a Závěr obsahují (na rozdíl od dalšího textu) zvýšené množství drobných chyb (překlepy, gramatické chyby, formální chyby); v dalším textu bych upozornil například na následující nepřesnosti: Str. 3: „Ferroelektricity“ se překládá jako feroelektřina a nikoliv jako feroelektrismus či feroelektricita; Str. 8: v Tabulce 3.1 chybí údaje o maximální spontánní polarizaci; Str. 11: není uveden význam indexů 0,1 – 1,0 v obr. 3.13; Str. 16: obr. 3.21 je převzat z literatury s nečitelným měřítkem a není vysvětlena zkratka EDS (navíc na str. 40 uvádíte zkratku EDX); Str. 39-40: neúplný popis Tabulek 5.4 a 5.5 (chybí specifikace typu syntézy); Str. 41: obr. 5.15 je v textu citován dříve než obr. 5.14. Celkově je však množství nepřesností v práci jen minimální, navíc práce je svým rozsahem provedených experimentů a jejich zpracováním až nadstandardní z hlediska požadavků kladených na magisterskou práci. Magisterskou práci Bc. Terezy Vykoukalové považuji za velmi kvalitní jak z hlediska experimentálního, tak z hlediska zpracování a hodnotím ji známkou A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 54842