ŠMÍDOVÁ, H. Průzkum aplikací huminových kyselin v medicíně a kosmetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Studentka odvedla standardní výkon a zcela samostatně si poradila zejména s literárním průzkumem. Slabším aspektem bylo využívání konzultací, což zase znamená, že výsledný tvar je skutečně její vlastní prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků C
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sýkorová,, Ivana

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 19753