STUDENÁ, K. Zdanění vlastníka nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

výborně, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Poznatky získané studiem byly efektivně uplatněny a doplněny o aktuální stav zpracovávané problematiky.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Zpracování podkladů a dat je na standardní úrovni.
Odborná úroveň navrhované části A Práce je na vysoké odborné úrovni. Škoda chyby v datu na straně 65, kde účinnost změn je od roku 2011, nikoliv od roku 2008.
Přínos a praktické využití návrhu A Práce je zaměřena na praxi a v praxi uplatňována.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Práce byla zpracována samostatně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Práce s literaturou odpovídá příslušné normě.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce je po formální stránce zdařilá.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle práce byly naplněny v požadovaném rozsahu.
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Sládek, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 12105