KOVAŘÍK, M. Návrh technologie výroby ohýbaného profilu pro nosné konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Práce byla vypracována dle zadání. Teoretická část DP je zpracována v dostatečné hloubce a šíři vzhledem k dané problematice. Práce byla konzultována, jak s firmou vyrábějící daný profil, tak i s vedoucím DP. Velmi oceňuji aktivní přístup autora, zájem o danou problematiku a samostatnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Práce je zpracovaná na vysoké úrovni a je použitelná v praxi. Navržený nástroj pro ohýbání kruhového průřezu do tvaru V je z ekonomického hlediska vysoce rentabilní a nástroj byl využit v praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12153