GORČICA, J. Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Předložená diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním a vhodným způsobem věnuje pozornost všem jeho cílům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Forejt, Miloslav

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Je zřejmé, že diplomant věnoval jejímu zpracování potřebnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné podklady pro svou práci z odborných literárních a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafů. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19706