POLÍVKA, P. Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Návrh řešení je možno považovat za dobrý základ pro zajištění plynulých materiálových toků ve výrobním procesu z hlediska požadavků zákazníka. Řeší termíny splnění dodávek mezi dodavatelskými stupni a vlastní montáží výsledného produktu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Práce řeší typickou formu operativního řízení výroby v konkrétním podniku. Téměř vždy se jedná o časové i hmotné sladění materiálových toků na montáži a v lakovně, aby se minimalizovaly časové i finanční ztráty. Pokud je dodržován operativní plán výroby a tedy výroba je plynulá, lze považovat tento stav za plně funkční. Tuto problematiku právě posluchač řešil, a po stránce metodické lze hodnotit DP jako splněnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 51664