HUŇKA, J. Pásový dopravník přestavitelný - nosná konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce se zabývá konstrukčními celky drah pásových dopravníků se zaměřením na přestavitelný pásový dopravník. Výpočet dle zadání a rozbor dopravovaných materiálů je proveden kvalitně. Volba motoru by měla být doplněna volbou převodovky. Výkresová dokumentace je výsledkem velmi solidního přístupu studenta bez větších zkušeností s návrhy nosných konstrukcí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší návrh pásového dopravníku pro dopravu hnědého uhlí. Úvodní rešeršní koncepce dopravníků a materiálů je velmi důkladně pojednaná. Následný výpočet je ukázkou studentova přehledu o výpočtech strojního zařízení v dané oblasti. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup práce je přehledný. Rozsah řešení práce je nad meze velikosti bakalářské práce. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Grafická úprava textové části práce je dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis je v pořádku. Jsou zde i drobné nedostatky: -Netechnické výrazy = 11, 16 -Str. 36 = není uvedena jednotka Výpočtová část práce byla prováděna přesně podle předepsané ČSN ISO 5048 a hodnoty výsledků odpovídají skutečnosti a vyhovují. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Výkresová dokumentace je vcelku dobrá. Při velikosti dopravníku nelze předpokládat adekvátní výkresovou dokumentaci Práce je kvalitní, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50536