CHLUP, J. Optimalizace expedice zboží z regálového systému logistického skladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šeda, Miloš

Práce patří do oblasti kombinatorické optimalizace a vzhledem k prostorovému uspořádání regálového skladu a řadě omezujících podmínek je extrémně náročná na stanovení dobré aproximace optimálního řešení, které v reálném čase není dosažitelné. Diplomant využil při řešení dokonalé znalosti problému v praxi a navrhl učinné heuristické přístupy, které prokazatelně přinášejí značnou časovou úsporu proti postupům dosud využívaným, a tedy jsou i ekonomickým přínosem, protože výsledky práce včetně implementovaného programu jsou nasazeny v praxi mateřské firmy diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klapka, Jindřich

Práce se zabývá řešením problému širokého praktického významu - expedicí zboží ze skladu k uživatelům, a to jak z hlediska minimalisace doby trvání příslušných procesů, tak i minimalisace nákladů. Diplomant bohatě využívá svých zkušeností z daného oboru, v němž má mnohaletou praxi. Vzhledem k velkému rozsahu vstupních údajů využívá heuristických metod. Zvláště vyzvedávám: Dobrý popis všech podmínek, za nichž je problém řešen, Podrobné zhodnocení všech výhod a nevýhod dosavadních používaných postupů, Dobrý popis historie jednotlivých metod. Velmi dobrá je grafická úprava, k níž přispívají i fotografie a stručné životopisy autorů metod. Autorovo řešení vychází z kombinace několika heuristických myšlenek, v nichž dominuje specifikace "úzkého hrdla", které je optimalisováno. Práce je též dobrou pomůckou pro expediční pracovníky, jimž umožňuje provádět kroky, které přinesou největší časovou úsporu. Důležitým přínosem práce je též provedení a vyhodnocení testů, které srovnávají efektivnost zvolené metody s efektivností dosud používaných metod. Kladně hodnotím též autorův výběr representativní literatury, vztahující se k dané problematice metod síťové analysy. Drobným nedostatkem jsou tiskové chyby (překlepy) na str.3, 25, 26, 67.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 21291