PLAČEK, M. Návrh firemní webové prezentace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Bakalářská práce je, dle mého názoru, zpracována na dobré úrovni. Stanovených cílů bylo dosaženo. V práci byl využit systémový přístup pro vlastní řešení. V teoretické části práce je poskytnut obecný souhrn problematik, které souvisí s vytvářením webové prezentace. Analytická část je stručná a postihuje základní charakteristiku subjektu a současného stavu jeho webové prezentace. Návrhová část dále představuje ucelenou práci, která vychází ze specifikovaných požadavků a následně vytváří kompletní řešení základní webové prezentace subjektu. Výstup práce je realizovatelný. Formální a jazykové zpracování je na dobré úrovni, avšak lze nalézt drobné chyba a nepřesnosti v terminologii. V souhrnu se, dle mého názoru, jedná o dobrou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Dotazy pro doplnění: Jaké formy propagace byste doporučil pro Vámi navrhovaný web? Bylo již Vaše řešení implementováno a eventuálně s jakými výsledky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Škultéty, Dušan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 51651