HELLINGEROVÁ, L. Ekotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Autorka se ve své diplomové práci zabývá hodnocením vlastnosti ekotoxicita u kalů z čistíren odpadních vod. Tyto jsou mnohdy využívány jako hnojivo, avšak mělo by to být pouze za podmínek, kdy neovlivňují negativně jednotlivé složky životního prostředí. Pro tyto účely provedla diplomantka výběr vhodných testů ekotoxicity, pomocí kterých byla tato vlastnost hodnocena u několika typů kalů ze dvou čistíren odpadních vod (ČOV Brno, Modřice - velkokapacitní komunální čistírna a ČOV v areálu VFU Brno). Studentka Lucie Hellingerová zpracovala svoji diplomovou práci v souladu s požadavky FCH VUT v Brně, a to v rozsahu 91 stran, včetně dvou stran příloh. Práce je rozdělena klasickým způsobem na teoretickou a experimentální část, výsledky, diskusi, závěr, seznam použitých literárních zdrojů a seznam nejdůležitějších symbolů, seznam příloh. Teoretická část poskytuje ucelenou charakteristiku v současnosti nejčastěji používaných testů ekotoxicity, a to jak standardních tak i alternativních. Dál je zde podrobně rozpracována problematika zpracování, úpravy a následného použití kalů z ČOV. Literární část je dostatečně rozsáhlá vhodně doplněná obrazovou dokumentací a splňuje veškeré náležitosti a požadavky kladené na tuto část diplomové práce. Experimentální část se podrobně zabývá popisem přípravy výluhů testovaných kalů; dále jsou zde podrobně uvedeny veškeré postupy pro vlastní provádění a vyhodnocení jednotlivých testů ekotoxicity. V diskuzi výsledků autorka hodnotí citlivost a vhodnost vybraných testů ekotoxicity pro dané účely. Dále posuzuje vlastnost ekotoxicita u testovaných kalů a podle požadavků stávající legislativy zařazuje hodnocené kaly do tříd vyluhovatelnosti. Také porovnává ekotoxicitu jednotlivých kalů mezi sebou.Veškerá data studentka účelně zpracovala do přehledné tabelární a grafické formy. Souhrnná formulace výsledků v závěru je dostatečně jasná a přehledná. Závěr posudku školitele: Studentka zpracovávala svou diplomovou práci velmi zodpovědně. Účelně využívala možnost konzultace. Veškeré metodiky provedení testů ekotoxicity si velmi rychle a dobře osvojila. Lucie Hellingerová prokazovala schopnost samostatného uvažovaní a aktivního řešení jednotlivých úkolů, včetně zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Diplomová práce studentky Lucie Hellingerové splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořáková,, Dagmar

Připomínka: V diskusi (str. 81) jsou uvedeny hodnoty EC 50 za 24hod u testovaných kalů, ale nejsou k těmto hodnotám uvedeny testované organismy, což by bylo určitě vhodné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2696