BERKA, R. Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Práce se zabývá laserovým svařováním materiálu HARDOX s testováním několika svařovacích postupů a jejich vyhodnocením z hlediska výsledné kvality svarů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Diplomová práce je zpracována do sedmi kapitol, kde autor postupně vypracoval všechny body zadání. Práce stručně popisuje současný stav v oblasti laserové techniky a vysokopevnostních materiálů. Po formální a grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Autor prokázal schopnost řešit danou problematiku a získat ucelené technické závěry. Rozsahem je DP velmi stručná a postup výpočtu vneseného tepla nelze uvedeným způsobem počítat. Autor splnil všechny cíle předepsané zadáním a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50512