NAVRÁTILOVÁ, M. Studium sezónních změn jakosti vody ve vírské nádrži [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Chocholáčová, Hana

Během měření diplomové práce studentka Martina Navrátilová vykazovala značnou zručnost při práci v laboratoři. Bez problémů a v krátké době se seznámila s jednotlivými metodikami a byla je schopna vykonávat samostatně. Na jednotlivé konzultace byla vždy připravena. Po dobu měření diplomové práce, hlavně v letních měsících, byla významnou posilou laboratoře ÚV Švařec. Kvalita naměřených výsledků u jednotlivých metod odpovídala požadavkům akreditace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dolejš, Petr

Diplomová práce má 120 stran textu a příloh. Literární část, která je na 30 stranách textu, odkazuje na 48 citací. Jejich těžiště je z oblasti limnologie. Limnologické práce jsou převážně zaměřené na sinice. Vzhledem k tomu, že jakost vody v nádrži (v případě vodárenské nádrže jistě s ohledem na zajištění kvality pitné vody) není jen problematika sinic, je rešerše poněkud jednostranná. Také v ní chybí více odkazů na zahraniční literaturu a nebo alespoň kvalitní původní domácí limnologickou literaturu. Je však sympatické, že autorka nepřehlédla ve své době pionýrskou a dodnes cennou knihu Štěpánka a Červenky z roku 1974. Nicméně i přes uvedené výtky považuji rešerši za dobře napsanou a odpovídající zadanému tématu práce. Metodická část diplomové práce je velmi dobře a podrobně popsaná, včetně všech použitých analytických metod. U stanovení barvy na straně 43 však nesouhlasím s tím, že se stanovuje při vlnové délce, která odpovídá maximální absorbanci. Je škoda, že použitá vlnová délka není uvedena a stejně tak není uveden následný přepočet na platinové jednotky. Zajímavý je popis metody stanovení mikrocystinu-LR ELISA testem. V části věnované výsledkům popsala diplomantka výsledky laboratorního zpracování řady vzorků odebraných z údolní nádrže Vír či měřených přímo v ní sondou v období od 29.10.2007 do 22.4.2008. Největší část diplomové práce je věnována přehledu výsledků pro postupně uváděné jednotlivé sledované parametry. V této části mi chybí, že se autorka vůbec nepokusila hledat alespoň pro některé sledované parametry korelaci, byť i se základními znalostmi nádržové limnologie se takové zpracování jednoznačně nabízí. Takto podaný výčet výsledků, byť každý je alespoň stručně avšak jen izolovaně komentovaný, působí spíše jako telefonní seznam hodnot, které produkuje pracoviště diplomantky než jako tvůrčí zpracování diplomové práce. Obrázky hloubkových profilů působí poněkud nezvykle, protože běžnou praxí je uvádět hloubku na vertikální ose zatímco hodnoty stanovovaných parametrů na ose horizontální. Závěry diplomové práce jsou spíše diskusí a chybějícím shrnutím výsledků než skutečnými závěry. Do závěrů např. nepatří sdělení typu, že se sonda porouchala a musela do opravy. Tvrzení, že hodnoty absorbance při 254 nm poklesly, protože organické látky byly z vody odčerpány vegetací by mělo být blíže vysvětleno. Nicméně získané výsledky jsou nesporně zajímavé a také přínosné. Úprava diplomové práce je dobrá. Práce je přehledná, dobře členěná a graficky zdařilá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 2689