PÁLKA, M. Modelování fyzikálních jevů v polovodičových materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozsívalová, Zdenka

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo prostudovat vlastnosti a fyzikální jevy, vyskytující se v polovodičových materiálech a následně vytvořit softwarovou aplikaci, umožňující zobrazovat, jednak pásové modely vlastních i příměsových polovodičů, jednak vliv teploty a koncentrace příměsí na polohu Fermiho energetické hladiny, a která by byla využitelná ve výuce materiálově orientovaných předmětů. Diplomant Bc. Mário Pálka zpracoval diplomovou práci v rozsahu 33 stran včetně přehledu použité literatury a seznamu symbolů, veličin a zkratek používaných v textu. Práci vhodně rozčlenil na teoretickou a praktickou část a doplnil úvodem do problematiky, zadáním virtuální laboratorní úlohy a závěrem shrnujícím význam a využití vytvořené aplikace. V teoretické části jsou popsány pásové modely polovodičů, je pojednáno o termodynamické nerovnováze v polovodičích a s tím souvisejících generačně rekombinačních procesech. Tato část je poměrně stručná, měla být zpracována tak, aby podávala podrobné a ucelené informace o studované problematice s přihlédnutím k tomu, že se předpokládá, že bude sloužit jako teoretický rozbor k výuce laboratorně počítačového cvičení částí předmětů orientovaných do problematiky polovodičových materiálů. S tím souvisí i poměrně malý počet literárních zdrojů, ze kterých byla tato problematika studována. V experimentální části je charakterizováno programové prostředí, programovací jazyk, je popsán vlastní program, včetně požadavků na počítač, a struktura tohoto programu. Následující kapitola uvádí příklad zadání a postup řešení laboratorně počítačové úlohy, řešené použitím vytvořeného programu. I tato část měla být podrobněji propracovaná tak, aby přímo sloužila studentů jako návod pro cvičení, případně samostatnou přípravu na výuku a semestrální zkoušku. Předložená práce je sepsána pečlivě a přehledně, s vnější úpravou na velmi dobré úrovni. Požadavky zadání diplomant splnil v plném rozsahu, v práci, především při tvorbě softwarové aplikace, postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Výsledky programového vybavení mohou být dobře využity v rámci laboratorních cvičení materiálově orientovaných předmětů, jak v bakalářském, tak i magisterském studijním programu, a to v prezenční i kombinované formě studia. Její význam je o to vyšší, že s ní může být pracováno i mimo školní laboratoř, což je zvláště pro kombinovanou formu výuky značný přínos.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Frk, Martin

V předložené diplomové práci jsou velmi stručně popsány fyzikální jevy, odehrávající se ve struktuře polovodičových materiálů. Jestliže lze konstatovat, že teoretická část je sepsána velmi stroze, pak tento nedostatek je kompenzován experimentální činností, v rámci které byla vytvořena aplikace umožňující modelovat základní průběhy veličin v polovodičových materiálech. K aplikaci byl vytvořen text zadání virtuální úlohy, který nalezne uplatnění ve výuce materiálově orientovaných předmětů. Aplikaci jsem vyzkoušel a její funkčnost i rozsah je v souladu se zadáním práce. Zadání diplomové práce bylo splněno, ale jak je uvedeno výše, některé části by zasloužily detailnější rozbor. Odborná úroveň práce velice utrpěla výběrem použité literatury ke studiu dané problematiky. Z literárních zdrojů, které jsou citovány v kapitole Literatúra, jsou nejhojněji zastoupeny knihy související s použitými programovými nástroji, což je vzhledem k povaze práce logické. Přesto měl autor využít odborných publikací z oblasti polovodičových materiálů a struktur a neomezit se na elektronické verze skript vydaných na VUT FEKT v Brně, případně závěrečnou práci z předchozích let. Vzhledem k charakteru práce nelze provést přímo interpretaci výsledků, ale mohla být uvedená alespoň rozsáhlejší diskuze nad modelovanými charakteristikami. Po formální stránce se práce vyznačuje velmi dobrou úpravou textové části, jednotným stylem a obsahuje názorné obrázky, představující přímé ukázky vytvořeného programu. V práci se vyskytuje jen minimálně stylistických a typografických nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 34/50
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 40983