HALAMÍČEK, M. Posouzení možností zásobování RD elektrickou energií z OZE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování bakalářské práce pracoval systematicky, samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Milan Halamíček prokázal, že je schopen samostatně zpracovat zadaný úkol v požadované kvalitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

Práce popisuje využití obnovitelných zdrojů pro zásobování RD elektrickou energií. Je navržen systém fotovoltaiky a větrné elektrárny. Fotovoltaické panely se zpětným výkupem elektrické energie jsou investičně nejvýhodnější. Větrná elektrárna není za současných podmínek konkurence schopná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12195