URBÁNKOVÁ, R. Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíla, Jan

- Unikátním výsledkem DP je poznatek, jak odstranit nadbytečnou kapalinu z porézního vzorku siliky nebo polymerního prášku tak, aby zůstala jen v pórech. Můžete nějak kvantifikovat, jak rychle se odpařuje volný hexadekan a jak rychle hexadekan z pórů prášku? - Výsledkem termoporozimetrického stanovení morfologie vzorků siliky a polymerních prášků jsou jednak DSC křivky krystalizace, jednak DSC křivky tání. U některých vzorků dochází k velkým rozdílům. Které výsledky považujete za správnější, naměřené z krystalizace, nebo z tání?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Salajka,, Zdeněk

1. Co jsou póry 1 a 2 (str. 34) ? 2. Jak lze vysvětlit (okomentovat) výsledky stanovení porozit různými metodami (Tab. 17, str. 50) ? 3. Jak lze vysvětlit (okomentovat) výsledky stanovení distribucí velikostí pórů různými metodami (Obr. 53, str. 70)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 51636