HŘEBÍČEK, J. Sada dveřních klik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů – A. Autor předkládá celou řadu výrazných návrhů klik. Koncept kliky Cubo je v posunuté trajektorii vizuálním vyjádřením vstupu do další místnosti, s určitými psychologickými efekty pro uživatele. Nekonvenční úvaha o nahrazení dvou základních linií kliky, diagonálou, v řadě Orco, přináší velmi čisté kompoziční objekty u kterých mi trochu vadí určitá agresivita výrazu a diskutabilní může být též ergonomie. Bosco je vtipný nápad, který se ale rychle vyčerpává. Lungo a Gropius onore navazují na tradici a zkoumají kam až je možno zajít s ubíráním materiálu a natahováním délkové proporce, což přináší zcela jiný způsob uchopení kliky, jsou ovšem použitelné jen ve velmi specifických interiérech a souvislostech. Klika Piazza geometricky hravým detailem „dělí“ dvě funkční části. Tubo je geometricky nejúdernější, jednoznačná s logickým tvarovým provázáním začátku a konce. Výsledná klika Ultimo Finale je svým amorfním charakterem, vyrůstajícím z kruhu, tvarově nejbohatší, má dynamický výraz a logicky akcentuje svým průřezem v úchopové části pohyb kliky směrem dolů. Zároveň kontrast kolmé plochy dveří a horizontální „plochy“ kliky tvoří komplexní kompoziční celek. Ultimo Avantador je dramatičtější verze finálního návrhu. Oceňuji též pečlivé zpracování textové části, výběr důležitých příkladů z historie a současnosti, grafickou a fotografickou úroveň a zejména řadu funkčních vzorků v bronzu, hliníku a alpace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zdařil, Zdeněk

Autor ve svém projektu předkládá pestrou paletu plně akceptovatelných variant řešení. Kliky Orco, Bosco, Piazza, Tubo, Campo, dokladují proces, v jehož průběhu vznikla řada zcela solitérních konceptů schopných dalšího vývoje. Kliky Lungo a Gropius onore jsou dle mého soudu bez užší souvislosti s konkrétním prostředím problematické. Formální záměr je zde v kolizi s funkcí. Tyto kliky mi připadají "zranitelné" i "zraňující". Za velmi zajímavý koncept hodný dalšího rozpracování považuji madlo Torino integrující v sobě více funkcí. U série Ultimo a Ultimo Finale je již dle názvu patrné, že jde o završení projektu. Výrazná tvarová originalita je zde nahrazena dynamickou půdorysnou linií umožňující stylové propojení celé sady klik a madel. S odkazem na autorem deklarovaný vztah k současné architektuře by bylo zajímavé finální verzi vztáhnout ke konkrétní architektuře a rozvinout v širší stylově jednotný set kování a interiérových prvků. Autorovo hluboké zaujetí tématem se promítá i v samotné realizaci v prototypech, kde citlivě pracuje s estetickým i funkčním potenciálem ryzího materiálu. Oceňuji studentovu snahu proniknout maximálně do vymezené problematiky, čehož dokladem je obsažná rešerše, historický exkurz, rozbor technologií a ergonomických limitů. Diplomní práci studenta Hřebíčka doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50576