DE BRITO, D. Kostel na sídlišti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpán, Marek

Diplomantka přikročila k danému úkolu svědomitě a s profesní etikou. Po analýze zadání a definování kritických míst přistoupila vždy k jejich řešení. Zvolený myšlenkový architektonický koncept je záměrně skromný a založený na kontrastu vnějšího profánního a uvnitř ukrytého sakrálního prostředí. V duchu tohoto konceptu je i programově minimální zasahování do okolí a respektování velkých i titěrných urbanistických vazeb. Architektura objektu má lidské měřítko a vytříbené proporční vztahy. K jistému rozmělnění dochází k prostoru přízemí kostela, kde převážilo utilitárně konstrukční řešení nad architektonickou formou. Technické řešení je velmi dobře zvládnuté stejně jako liturgický interiér. Práce je velmi dobře, byť v některých detailech zbytečně jemně adjustována. Diplomová práce splnila podmínky zadání. Otázky a náměty k obhajobě: Jak výrazně či skromně by se měly projevovat nové kostely na sídlištích? Rozveďte tuto otázku i vzhledem ke společenských a významovým souvislostem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A zodpovědný, svědomitý, komunikativní
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Todorov, Petr

Práce je pečlivě zpracována. Vnější i vnitřní prostorový koncept mají jasnou myšlenku, která je dobrým koncepčním základem projektu. Za určitou slabinu považuji úplné nedotažení tohoto koncepčního potenciálu do jednoznačného vyznění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Je založeno na přijetí některých determinantů staveniště: stávajících komunikacích, trase vyšlapané pěší cesty, snaze o zachování větší části pozemku jako nezastavěné zelené plochy. Tento přístup je logický a je založen na analýze místa. Na druhé straně je otázkou, zda vyšlapaná cesta v místě, které nemá skoro žádnou prostorovou artikulaci, je natolik silným důvodem, aby se zásadně podílela na vytvoření hlavního půdorysného a prostorového konceptu duchovní stavby.
Architektonické řešení C Architektura je vystavěna na urbanistickém konceptu. Do základní hmoty trojúhelníkového hranolu je vložen válcový prvek, obklopený doprovodnými funkcemi. Myšlenka vzájemného prolnutí dvou prostorů, vázaných přitom v hierarchické závislosti, je velice dobrým koncepčním základem projektu. Propracování a dotažení konceptu však není úplně důsledné. Výsledná prostorová artikulace, zejména na základní úrovni kostela v přízemí, není zcela přesvědčivá, hlavní sakrální prostor je složen z více částí bez čitelného celistvého účinku (kruhová část, prostory pod kůry a snížené části pod stropem 2.NP).
Provozní řešení C Tři podlaží kostela jsou funkčně rozdělena, přízemí zahrnuje sakrální prostor, druhé podlaží obsahuje volnočasové aktivity, třetí podlaží je věnováno vzdělávacím a společenským účelům. Určitou otázkou je těsné propojení prostoru kostela a ploch s volnočasovými aktivitami, stejně také umístění bloku sociálních zařízení nad kůrem (spády instalací TZB).
Technicko konstrukční řešení B Jako svislý nosný systém je zvolena kombinovaná železobetonová konstrukce, a to sloupy se stěnami, jako vodorovný systém železobetonové křížem vyztužené desky s průvlaky. Vnější obvodová stěna je sendvičová, příčky sádrokartonové. Zvolené řešení je přiměřené a odpovídá účelu a koncepci stavby.
Formální úroveň B Po formální stránce je projekt dobře zpracován, za vyzdvižení stojí dopracování profesní části v doplňujících schematech. (Jako poznámku na okraj pouze uvádím, že řezovou čáru nebývá zvykem vést středem sloupu).
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 51626