HALUŠKA, L. Výroba ocelové lamely spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Lze konstatovat, že výstupní výkres nástroje pro přesné stříhání s nátlačnou hranou sestava STŘIHADLO č.v. 3K/6J-01/00 je konstrukčně vpořádku a zhlediska praxe je využitelné. I ekonomické zhodnocení nové technologie přesného stříhání a porovnání s původní technologií postupového stříhání je dalo by se říci s ohledem, na použité ekonomické parametry, z nichž některé si student sám zvolil určitým přínosem dané práce. Technologická část práce by měla přinášet více poznatků, zde autor málo využíval citací, odborné literatury a Internetu. Také obrázky, které autor převzal by měly být překresleny a zhlediska čitelnosti ne skenovány. Také mi v dané práci chybí vlastní poznatky autora získané rešerší a rozborem daného tématu. Připomínky k řešení: str.13 - dle ČSN - je definována "mez pevnosti na mezi kluzu v tahu kovu", str.13,14 - v = 2.z (chybí znaménko součinu), str.15 - obr.5 - 3a pásmo "otěru", str.17,23,24 - Rm (m psát jako dolní index) - dle ČSN je definována jako mez pevnosti "v tahu", str.18,23 - špatně napsaný znak odmocniny, str.19 - obr.11 Tlačná hrana - vztahy uvedeny nepřehledně a na předchozí straně, str.21 - ůkos - správně "úkos", str.21 - správně "61 HRC" ne HRc, také na výkresu STŘIŽNÍKU, č.v. 3/K/6J-01/05 je uvedeno HRc, str.21 - "mm.s-1" (podle předpisů nepsat lomítko, ale -1 v horním indexu), str.36 - "Kč.ks-1" (podle předpisů nepsat lomítko, ale -1 v horním indexu), str.37 - ůhrada - správně "úhrada", ůspora správně "úspora", str.33 - šířka ne pásu z tabule plechu, ale "pruhu" je u původní technologie postupového stříhání větší M = 133,6 mm, než u přesného stříhání s nátlačnou hranou, kdy autor uvádí šířku pásu plechu M = 130,4 mm

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12176