DOLEŽAL, J. Výroba vysokotlakého zásobníku s využitím elektroerozivního obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Student vypracoval variantní technologie výroby vysokotlakého dílce a navrhl vhodný způsob výroby. Uvedená práce se rozsahem blíží k práci diplomové a hodnotím ji velmi pozitivně i vzhledem k přímé návaznosti na výrobu zvoleného dílce v praxi. V práci se vyskytly drobné nesrovnalosti a překlepy. Jako například chyba v ohmově zákoně, používání jiných než SI jednotek (tlaku), či matoucí označení času pro dávku, kde písmeno D se uvádí u času osobních ztrát. I přes tyto menší nedostatky hodnotím práci velmi pozitivně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Posuzovaná práce je přehledně zpracována do pěti dílčích kapitol, ve kterých autor postupně popsal a vyhodnotil všechny body stanovené zadáním. Práce přehledně hodnotí jak současný stav, tak i navrhovaný nový stav, který je podpořen výpočty a tedy lze jednoznačně stanovit alternativní výhody a nevýhody při zavedení nových metod obrábění zvoleného dílce. Autor prokázal velmi dobrou orientaci v řešené problematice a prokázal také schopnost vyvozovat ze získaných informací dílčí i celkové závěry. Po formální stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni a splňuje všechna, normou stanovena, doporučení pro vypracování vysokoškolské závěrečné práce. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že autor splnil všechny cíle předepsané zadáním a proto práci doporučuji k obhajobě s doporučenou známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50569