SMRČKA, V. Technologie rychlého prototypování za použití metody FDM a současně technologie vytavitelného modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Václav Smrčka porovnával dosahované přesnosti voskových modelů zhotovených v "klasické kovové matečné formě" s přesností dosahovanou při použití gravitačního odlévání voskové směsi do formy silikonové. Pracoval velmi samostatně a k výše uvedenému porovnání byly využity jak laboratoře ÚST tak slévárna Fimes. Výsledky prokázaly schopnost zhotovení omezené serie voskových modelů v předepsaných tolerancí i za použití pružné silikonové formy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horenský, Jiří

Velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12186