GOL, L. Pevnostní optimalizace složené tlakové nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Suchánek, Miroslav

Posluchač při vypracování bakalářské práce prokázal potřebnou úroveň znalostí z Pružnosti a pevnosti i schopnost využívat k řešení software MAPLE a splnil požadavky a cíle zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace tlakové nádoby. V práci je analyticky řešena optimalizace víceplášťové stěny, která je zatížena na vnějším a vnitřním povrchu. Práce vychází ze vztahů pro napjatost a deformaci válcového tělesa vyučovaných v předmětu Pružnost a pevnost II. Tyto vztahy jsou rozšířeny pro víceplášťové válcové těleso, je formulována optimalizační podmínka pomocí bezrozměrných parametrů. V práci je provedena analýza vlivu volby materiálu pro jednotlivou komponentu složené nádoby. V závěru jsou srovnány průběhy napětí pro jedno až 4-plášťovou nádobu a formulovány závěry. Práce je napsaná strukturovaně a pečlivě doplněná obrázky. Práce splnila cíle a proto navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28935