PARCHAŃSKI, M. Pětiválcový řadový vznětový motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Diplomová práce má rozsah 53 stran textové části a je doplněna výpočtovou a obrazovou přílohou (54 stran). Cílem práce bylo navrhnout hlavní parametry hnacího ústrojí řadového vznětového pětiválce a provést analýzu vyvážení a torzního kmitání. Jelikož nebyla uvažována aplikace vyvažovacího hřídele pro moment I. řádu od setrvačných sil posuvných částí, byly navrženy varianty klikového hřídele s vyvážením pouze momentu odstředivých sil a dále rovněž navrženo řešení, spočívající v přeložení poloviny vektoru momentu I. řádu do svislé osy. Pro torzní systém klikového mechanismu byly dále stanoveny vlastní frekvence a vypočteny rezonanční amplitudy torzních kmitů předního konce klikového hřídele. V závěru práce autor shrnuje výsledky a uvádí porovnání se čtyřválcovým motorem. Zadání bylo z hlediska věcného splněno v celém rozsahu, po stránce formální lze vytknout některé terminologické či jazykové nepřesnosti, jakož i zápis použité literatury odlišně od platné normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 28933