KUČEROVÁ, B. Matematické kyvadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Franců, Jan

Práce se zabývá modelováním matematického kyvadla pomocí nelineární diferenciální rovnice druhého řádu. Cílem práce bylo znázornění pohybu kyvadla pomocí vykreslení trajektorií řešení a popis různých druhů chování kyvadla. Případ ideálního kyvadla i kyvadla s tlumením byl vyřešen. Autorka se pustila i do analýzy kyvadla s tlumením a buzením, výsledky jsou však jen částečné, úplné řešení tohoto problému by vyžadovalo složitější aparát nad rámec bakalářské práce. Autorka pracovala samostatně a iniciativně. Text práce je srozumitelný, výklad některých částí by však potřeboval doplnit, zvláště v poslední části. Práce má dobrou grafickou úroveň, vyskytují se v ní jen drobné nedostatky. Cíle práce byly splněny, doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dub, Petr

Předložená práce svědčí o tom, že slečna Kučerová se seznámila se základy modelování dynamických systémů a samostatně provedla výpočty podle zadání práce a dokázala je vhodně komentovat. Práce má přiměřený rozsah, je dobře strukturovaná, je napsána s porozuměním, úsporně, přehledně a čtivě, kultivovaným jazykem jen s několika pravopisnými a syntaktickými chybami a má dobrou grafickou úroveň. K práci mám tyto konkrétní připomínky: 1. „Omega nula“ je úhlová frekvence. 2. Úhel „x“ v obr. 1.1 je orientovaný. 3. Výklad o užití Newtonova zákona nahoře str. 18 je fyzikálně poněkud nešťastný. 4. Str. 21, aproximace lineární aproximace funkce sinus: diskutujte chybu. 5. Ve vztahu (1.6) na levé straně chybí derivace podle času. 6. Str. 29 a dále: budicí síla, nikoli budící. 7. Obr. 3.1: u „omega“ chybí index D. 8. Konec 3. kapitoly na str. 30 je poněkud překvapivý, byl by vhodný komentář k obrázkům 3.2 až 3.10 v hlavním textu. 9. Až na samém konci závěru (mimo abstraktu) se čtenář dovídá informaci, jaký software byl použit. 10. Problematice nelineárních systémů je věnováno velké množství knih. Očekával bych alespoň krátký odstavec, třebas v úvodu, podávající souhrnný přehled současného stavu v oblasti modelování dynamických systémů. Závěrem lze konstatovat, že kandidátka splnila cíle uvedené zadání a že práce zcela splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28947