VAŠKO, M. Technologie zápustkového kování hřídele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlais, Miroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kopřiva, Miloslav

Rotační výkovky velikosti, který řeší diplomant, kovat na lisu s tvářecí silou 25MN je velmi neefektivní. Diplomant řeší problematiku vzhledem k možnostem konkrétní kovárny, kde dle jeho údajů, je to vhodný stroj. V technické praxi se výkovky této velikosti běžně kovou na klikových lisech s tvářecí silou 10 MN, nebo u složitětších součástí 16 MN. Z hlediska volby technologického postupu, který je zřejmý z výstupu počítačové simulace, výroby součásti objemovým tvářením za tepla by bylo vhodnější, dle platných technologických zásad, aby operace předcházející dokončovací operaci neměla ve spodním dílu zápustky shodný rozměr dutiny jako dutina dokončovací. Takto navržený nástroj by v praxi vykazoval problémy při zakládání výkovku do dokončovací operace. Nejsou uvedeny rozměry výkovku po vykování v první operaci. Chybí označení nástroje v souladu s platnou ČSN jako nástroje nebezpečného.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28943