ZYCHÁČKOVÁ, L. Účetní výkazy podle českých a mezinárodních účetních standardů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Otázky k obhajobě : 1) vysvětlete způsob účtování zásob zboží během účetního období 2) proč se nezmění výše opravné položky k zásobám zboží, když navrhujete změnu výše ocenění zásob?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Skupen, Stanislav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40990