HEJTMÁNEK, P. Návrh zařízení pro měření a seřízení podvozku závodního automobilu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Zadáním diplomové práce byl konstrukční návrh zařízení sloužícího k měření geometrie náprav, vyvážení vozu a přesnému nastavení seřizovacích hodnot závodního automobilu. Diplomant za tímto účelem vypracoval dvě konstrukční řešení, lišící se v principu umístění vozidla na zkušebním zařízení, což značně mění i konstrukci obou zařízení. Konstrukční návrhy doplnil o pevnostní kontrolu klíčových součástí. Ve své práci se zabýval i postupem měření a rozborem chyb měření. Student pracoval samostatně, včetně vyhledání podkladů pro svoji práci a k vyjasnění některých problémů využíval konzultací s vedoucím práce. Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu a výsledky jsou využitelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Hejtmánka je zaměřena na návrh zařízení pro měření a seřízení podvozku závodního automobilu. Celou diplomovou práci je možné rozdělit do několika částí. První část je věnována obecně jednotlivým parametrům geometrie kol. Další část je zaměřena na rozbor jednotlivých zařízení používaných pro měření geometrie jak běžných produkčních tak závodních vozidel. V dalších kapitolách jsou již navrženy konkrétní konstrukce zařízení pro měření a nastavení geometrie závodních vozidel. Především varianta se zavěšením vozidla je jistě zajímavá a originální. Konstrukční návrhy jsou následně podrobeny napjatostní analýze. Práce navíc obsahuje kapitolu, jež se zaobírá příslušenstvím měřícího systému (sklonoměry, tenzometry atd.). Poslední z kapitol je věnována rozboru chyb měření a je vskutku výborně zpracována. Tato diplomová práce je dobře srozumitelná a výborně členěná. Provedení práce je jak po stránce grafické tak i obsahové na vynikající úrovni. Je jistě třeba ocenit jak originální řešení tak komplexnost celé práce, kde je proveden jak návrh, dimenzování zařízení tak i matematický rozbor možných chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20357