GRYGAŘÍK, V. Nůžkový mechanismus zdvihací plošiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem nůžkového mechanismu zdvihací plošiny. Rešeršní rozbor u úvodu shrnuje konstrukční a technologické poznatky nůžkových mechanismů. V práci je dále uveden výběr varianty konstrukce, silové hodnocení zatížení plošiny a dále jako nosná část je silový rozbor a jeho výpočet pro jednotlivé komponenty (tělesa). Bakalářská práce studenta Grygaříka splnila požadavky a cíle zadání. Adekvátnost použitých metod je na správná a student prokázal znalosti získané studiem převážně z oblasti statiky a pružnosti a pevnosti. Rozsahem splňuje práce předpoklady diplomových prací! Bakalářská práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na velmi dobré úrovni. Pro celkovou kompletnost by bylo vhodné pevnostně zkontrolovat ještě další komponenty, to by však bylo již nad rámec zadání. Práce má textově výbornou kvalitu, jen v některých částech práce (str. 22, 25) student nevhodně interpretuje volby nebo výsledky. Autor se přesto v textu vyjadřuje technicky a důkladně se odvolává na citace zdrojů a použitých vzorců. Po stránce grafického zpracování není žádné připomínky. Stylistická úprava a pravopis jsou až na výjimky v pořádku (str. 41 překlep, str. 10 špatný odkaz na obrázek, str. 56, 58, 60 – neuvedena citace zdrojů hodnot). K výkresové dokumentaci nejsou připomínky. Student prokázal znalosti v oblasti analytického výpočtu mechanismu. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená práce se zabývá návrhem nůžkového mechanismu mobilní zdvihací plošiny. V úvodní části jsou uvedeny běžné typy konstrukcí plošin a je představeno zvolené řešení. Nejvíce prostoru v práci zabírá funkční výpočet mechanismu. V závěru je provedena pevnostní kontrola vybraných dílů a je navržen hydraulický válec. Během zpracování práce se bohužel auto nevyhnul řadě pochybení jak formálního tak i faktického charakteru. Zejména lze mít k práci následující výhrady: - předpoklad symetrického zatížení obou nůžkových mechanismů neodpovídá běžným provozním požadavkům (viz ČSN EN 280+A2) - uvolnění mechanismu je zpracováno rozdílně pro tělesa 1až 6 a zkráceně pro tělesa 7 až 11 – výsledek působí poměrně nepřehledně - v tab 1 jsou z neznámých příčin uvedeny pouze některé spočtené síly (proč zde nejsou všechny?) - aspoň u VVÚ pro tah jednotlivých těles měly být uvedeny znaménka - čep přenášející zatížení z hydraulických válců na nůžkový mechanismus je příliš dlouhý a není kontrolován na ohyb - ve zprávě i výkresové dokumentaci jsou používány netechnické výrazy - ve výkresové dokumentaci chybí kóty důležitých připojovacích rozměrů Přes uvedené nedostatky má práce dobrou úroveň a odpovídá zadání. Pan Václav Grygařík ve své práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49025