SUCHÝ, M. Drapákové kleštiny nakládací ruky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá konstrukčním řešením drapákových kleštin nakládací ruky. V práci je logicky uspořádáno řešení koncepce drapákových kleštin, a to především návrhem tvaru a pevnostní kontrolou kleštin a kontrolou stability vozu. Práce má velmi dobrou kvalitu textového zpracování, ovšem některé části textové práce se zdají být neuspořádané a nepřehledné. Autor v textu dostatečně dokládá citace na zdroje informací. Grafická úprava obsahuje přehledná schémata i modely. Bakalářská práce je z hlediska zpracování na velmi dobré úrovni a po stránce výpočtové nemá zásadní nedostatky. Studentu se zdařila koncepce celého drapáku, a to i v detailech. Autor se v textu vyjadřuje technicky a ve své práci prokázal znalosti získané studiem na vysoké škole. Výkresová část práce je úplná dle zadání a vcelku zdařilá. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Je možno konstatovat, že se jedná o práci vynikající technické úrovně i rozsahu zpracování. Pouze výkres sestavy by měl obsahovat připojovací rozměry a technologické kóty. Včetně technologických možností ponechme toto na obhajobě autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28975