PEPRNÍK, P. Studie automatizovaných parkovacích systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student splnil požadavky zadání a v práci shrnul dosavadní poznatky z technologií automatizovaných parkovacích systémů. Student provedl kritický rozbor základních konstrukčních typů automatizovaných parkovacích systémů, uvedl jejich přednosti a konstrukční detaily na již realizovaných stavbách. Student uvedl i některé parametry jednotlivých staveb, neboť tyto systémy parkování jsou vyráběny pouze na zakázku. Bakalářská práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na velmi vysoké úrovni, což dokazuje i rozsáhlý zdroj citací a seznam realizovaných projektů u nás i v zahraničí. Student projevil o tuto oblast zařízení velký zájem, který dokazuje spoustou dodaných osobních fotografií z reálných parkovacích domů. Doporučuji práci k obhajobě. Otázka pro studenta: Jak jsou tyto zařízení zajištěny proti krádežím, případně vandalismu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

APS v řadě případů představují nouzová řešení katastrofálních chyb nevzdělaných architektů často poměrně nové zástavby. Toto včetně ceny je základem averze řidičů používat APS. Autor představil solidní studii přehledu APS, bylo by ovšem vhodné zaměřit se na místa špičkového vývoje technických a architektonických řešení, kde dostatek finančních prostředků řeší ergonomii a vztah k uživateli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28977