KOMÍNEK, J. Vizualizace statických úloh metodami počítačové grafiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Martišek, Dalibor

Cíl práce diplomant splnil v celém rozsahu. Práce má interdisciplinární charakter. První kapitola shrnuje základní poznatky statiky, pružnosti a pevnosti, kterých se dále týkají vizualizované úlohy, druhá kapitola popisuje obecně nejnutnější potřebné metody a algoritmy počítačové grafiky. Třetí kapitola pak obsahuje konkrétní řešení vybraných úloh jak po stránce statické, tak po stránce grafické. Ve čtvrté kapitole najdeme popis ovládání programu, který je součástí práce. Práce i připojený program má výbornou úroveň (technická část byla konzultována na Ústavu mechaniky těles). Student pracoval zcela samostatně a velmi iniciativně. Drobné připomínky lze mít k jazykové stránce práce (především k interpunkci a některým překlepům)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Procházková, Jana

Bakalářská práce se zabývá vizualizací statických úloh pomocí počítačové grafiky. Tento úkol splnil řešitel vynikajícím způsobem. Využil znalosti metod statiky společně se zobrazovacími metodami počítačové grafiky. Student prokázal opravdu hluboké pochopení daného problému a výborně jej zpracoval. Menší připomínky mám k formální stránce práce. Na str. 15 chybí vysvětlující obrázek k výpočtům týkajícím se rovnoběžníku ABCD. Na str. 17 se objevuje operace *, která není nikde definována. Obr. 3.2, 3.3 se popisem neshodují se vztahy k nim uvedenými (chybí indexy u proměnných d_i a bod X). Dále je v textu vícero hrubých chyb a několik překlepů. Přes formální nedostatky, které student jistě opraví a vysvětlí během obhajoby, oceňuji přínos práce a programové zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28986