VARMUŽOVÁ, T. Biodegradace s využitím termofilních mikroorganismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Babák, Libor

Diplomová práce studentky Bc. Tamary Varmužové byla zaměřena na studium biodegradace modifikovaných polyuretanových pěn pomocí směsné termofilní aerobní bakteriální kultury rodů Bacillus a Thermus. Předložená práce splňuje požadavky zadání, její jednotlivé kapitoly na sebe plynule a logicky navazují. Po stránce obsahové je práce na velmi dobré úrovni, pro vyvození závěrů bylo provedeno velké množství experimentů. V laboratoři pracovala studentka samostatně, aktivně a zcela bezproblémově. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Předložená diplomová práce je zaměřena na vysoce aktuální problematiku možností využití mikroorganismů včetně extrémofilních druhů k biodegradaci rezistentních polymerních materiálů. K biodegradaci polyetherových polyurethanů byla testována směsná kultura termofilních organismů získaná v čistírně odpadních vod. V rámci práce byly srovnány výsledky biotického a abiotického rozkladu a charakterizován vliv degradačních produktů na metabolismus kultury. Za velmi cennou považuji experimentální část zaměřenou na identifikaci degradačních produktů a diskusi lag fáze. Výsledky práce budou sloužit jako podklady pro další studium a potenciální praktické využití termofilů např. na skládkách. Práce je sepsána na 89 stranách v českém jazyce, je klasicky členěna a rozsah teoretické a experimentální části je vyvážený. Teoretická část je zpracována přehledně a obsažně, s minimem překlepů a chyb. Drobné připomínky uvedené níže se týkají zejména citování literárních zdrojů. Celkový seznam citací obsahuje 51 odkazů, většinou se jedná o skripta, monografie a internetové zdroje, z nichž některé považuji za nespolehlivé (př. cit. 28, 31, 32, 36, 37, 51). Uvítala bych podrobnější formulaci cílů práce vycházejících z rešerše a vedoucích ke koncepci experimentální části. Metody jsou popsány poměrně nesourodě a obtížně se v nich orientuje. Není třeba uvádět přípravu všech roztoků, stačí uvést koncentraci. Rovněž není vhodné uvádět v experimentální části teoretické základy běžných metod (str.46- 48 - turbidimetrie, růstová křivka apod.). Výsledky jsou vhodně dokumentovány tabulkami a grafy. Závěry jsou formulovány výstižně, jasně a shrnují podstatné výstupy práce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na splnění všech bodů zadání práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A). Formální připomínky: 1) U citace č.10 chybí název práce, v některých citacích jsou chyby v názvu nebo jménu autora (cit.3, 19) 2) V celé práci není dodrženo pořadí sitací podle prvního uvedení v textu (př. cit.13 na str.12, cit.22 na str.10 atd.), zcela chybí cit.6. 3) U schémat základních metabolických drah (obr.1-7) by bylo vhodnější citovat příslušné monografie než internetový zdroj. Rovněž u obecných zjištění je vhodnější citovat původní literaturu než diplomové a disertační práce (př. kap.3.1.2., cit.30; str.39, cit.48; str.26-27) 4) Na str.14-15 - jaký je rozdíl mezi obsahem obr.1 a obr.2, proč jsou uvedeny oba? Obr.3 je zbytečný. 5) Skutečně odpovídá cit.10 (separát bez názvu) obr. 8? 6) Co je to "přiměřeně nepropustná membrána" (str.21)? které rozvětvené mastné kyseliny se vyskytují v biomembránách? Jak se mění "permeabilita membrány vůči iontům " s pH? 7) str.41 - termín "kultivace PUR fólií " je nevhodný. Poznámky a dotazy : 1) Kalibrační závislosti turbidimetrického stanovení neměly být vyneseny jako přímka (zejména křivky G a S). 2) Kap. 8.7.2.- co bylo zdrojem uhlíku v médiu bez glukózy u kontrolní kultivace - tab.20, graf 25? 3) Které bioinženýrské charakteristiky termofilní kultury byly měřeny? 4) Poslední bod závěrů by měl být rozdělen, záverečný komentář by měl být uveden zvlášť.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16529