MENOUŠEK, M. Pásový dopravník pro dopravu cihlové drti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Výpočet a technická zpráva mají vhodnou úroveň dle norem a technických podkladů. Konstrukčně velmi zdařilým přínosem je řešení napínacího zařízení včetně výpočtu pružin. 3D model dopravníku je kvalitně proveden. Nevhodně je řešena násypka, chybí nejdůležitější kóty sestavy - poloha násypky a výstupu materiálu vůči kotvení dopravníku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Student vypracoval práci na slušné odborné i grafické úrovni. Práce je obohacena obrázky z 3D modeláře, kde byl zřejmě celý dopravník sestaven. Konstrukce samotného dopravníku má řadu vad v podobě nevhodně volených příčných profilů, žádného zavětrování stojen a až nesmyslně dlouhé šrouby napínací stanice. Naproti tomu je napínací stanice jako celek řešena poměrně zdařile. Ve výpočtové části mám výhrady k vzorcům (9) a (10) - nesouhlasí jednotky pro použití i do dalších výpočtů. Dále u vzorce (35) není původní vzorec bez dosazení. Během výpočtu se objevuje hodnota Z1, která není nikde vypočtena. Navíc v práci nesouhlasí odkazy na literární zdroje pro kapitolu 4.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28953