TVRDÝ, M. Návrh programu pro výpočet výkonu a průtoku aktivní zónou z parametrů sekundárního okruhu pro JE s reaktorem VVER 440 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Nerud, Pavel

Práce byla vypracována správně a s dostatečnou pečlivostí i vlastními návrhy na zlepšení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šen, Hugo

Postup řešení úkolu je v práci dobře rozčleněn. Diplomant správně formuloval zadání úkolu a začlenil jej do kontextu problematiky přenosu tepla v PG z primárního do sekundárního okruhu JE s reaktorem VVER 440. Splnění úkolu vyžadovalo kromě sestavení tepelné bilance v PG také dovednost objektově orientovaného programování v jazyce Visual Basic. Vytvořený program je v praxi dobře použitelný. S malými úpravami je možné jej využít i pro vyhodnocování dat jiného původu. Jeden z nedostatků tohoto programu je, že využívá některé objekty a metody, které nejsou platné v prostředí MS EXCEL verzí nižších jak 2007. Program je tedy nekompatibilní s nižšími verzemi, které jsou zatím stále velmi rozšířené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28957