TŮMOVÁ, M. Změny ve složení mléka po dotaci dojnic vybraným aditivem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová,, Ludmila

V práci je vyhodnocován vliv dotace dojnic vybraným aditivem, v tomto případě se jedná o doplněk histidinu, na změny ve složení mléka. V práci postrádám vyhodnocení příjmů živin u dojnic, bez kterého není možné změny ve složení mléka správně interpretovat. Dále prosím o doplnění informací, kdo a jakým způsobem provedl izolaci kaseínu, který byl použit pro stanovení aminokyselinového profilu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace D
Využívání konzultací při řešení práce E
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Požadavky zadání byly podle mého názoru splněny, avšak práce je logicky neštastně členěna, čtenář se v ní těžko orientuje a jen obtížně se dozvídá, co vlastně bylo uděláno. Tomu odpovídá již abstrakt, který neříká jasně co bylo děláno, jakými metodami a jakých výsledků bylo dosaženo a naopak obsahuje věty, které do něj nepatří. Anglická verze je navíc zatížena gramatickými chybami. V klíčových slovech by měl být bezesporu navíc alespoň histidin. Úvod práce a i ostatní text trpí formulačními problémy, jednotlivé věty a odstavce často logicky nenavazují. Vlastní experiment je podle mého názoru nedostatečně metodicky popsán, chybí např. popis izolace kaseinu, počet odebíraných vzorků (n) a způsob statistického zpracování výsledků. V kapitole výsledky a diskuse je poměrně velmi pěkně diskutována mléčná užitkovost a obsah jednotlivých složek mléka, avšak diskuse k aminokyselinovému profilu kaseinu je příliš stručná. Velmi dobře je napsán závěr, literatura je správně citována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce D
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 16521